• 25
  Oct
  2017
  Grade 10 Band Camp - Day 1
 • 26
  Oct
  2017
  Grade 10 Band Camp - Day 2
 • 27
  Oct
  2017
  Grade 10 Band Camp - Day 3
 • 07
  Nov
  2017
  Feeder School Concert 7:30PM Main Gym